Regulamin

Postanowienia Ogólne

1. Sklep internetowy działający pod adresem: www.tyvo.pl prowadzony jest przez Firmę Tyvo Design Krzysztof Tywonek z siedzibą w Katowicach Al. Roździeńskiego 191 zwaną w dalszej części Regulaminu Sprzedającym, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.

Firma jest zarejestrowanym płatnikiem podatku od towarów i usług, któremu nadano

NIP 6342376711, REGON 242849707.

2. Wszystkie towary sprzedawane w Sklepie internetowym zostały dopuszczone do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosownych przepisów prawa i decyzji właściwych władz administracyjnych . Wszystkie towary zostały nabyte od uprawnionych podmiotów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3. Treść Sklepu internetowego – TYVO DESIGN nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.543 kodeksu cywilnego. W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego.

4. Złożenie zamówienia na towary oferowane przez Sklep internetowy za pośrednictwem strony www.tyvo.pl oznacza zapoznanie się i akceptację przez Kupującego niniejszego Regulaminu.

 

Zamówienia

1. Zamówienie w Sklepie internetowym może złożyć każda osoba, która ukończyła 18 lat.

Złożenie zamówienia następuje poprzez wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się przy każdym oferowanym produkcie. Podstawowym warunkiem realizacji złożonego zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia przez Kupującego w szczególności podania adresu, numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail.

2. Złożenie prawidłowego zamówienia potwierdzane jest w wiadomości elektronicznej kierowanej do Kupującego.

3. Dodatkowo Sprzedający może wezwać Kupującego do dodatkowego potwierdzenia decyzji zakupu telefonicznie.

4. Zamówienia mogą być składane 24 godziny na dobę na stronie www.tyvo.pl

Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta przyjęte do realizacji będą w pierwszym następującym dniu roboczym.

5. W przypadku braku towaru lub braku możliwości realizacji zamówienia w terminie wyznaczonym dla danego produktu  Kupujący zostanie poinformowany e-mailem lub telefonicznie i może ubiegać się o zwrot wpłaconej kwoty.

6. Jeśli  na zamówiony towar wymagana jest faktura VAT – należy w momencie składania zamówienia podać szczegółowe dane konieczne do wystawienia faktury. W przypadku braku takich informacji Sprzedający wystawi paragon fiskalny bez możliwości zamiany dokumentu na fakturę VAT.

 

Płatność dostawa i koszty wysyłki.

1. Sprzedający realizuje wyłącznie wysyłki zamówień przedpłaconych.  Nie jest możliwe złożenie zamówienia z przewidzianą formą płatności „pobranie przy odbiorze”.                                                                       

2. Przedpłata dla danego zamówienia powinna być dokonana na konto Sprzedającego:

ING Bank Śląski nr 79 1050 1214 1000 0091 1678 1239.

w ciągu 3 dni od złożenia zamówienia. Brak przedpłaty w w/w terminie oznacza rezygnację Kupującego z zamówienia.

3. Czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu zaksięgowania przedpłaty na koncie Sprzedającego i tylko w sytuacji wyjątkowej (brak towaru w magazynach) może on ulec wydłużeniu o czym niezwłocznie Sprzedający powiadomi Kupującego. Jeżeli Kupujący nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji przedpłata zostanie Kupującemu zwrócona w całości. Czas realizacji nie uwzględnia świąt państwowych oraz kościelnych.

4. Zamówione przez Kupującego towary wysyłane są tylko i wyłącznie na terenie Polski. 

5. Kupujący w przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru lub jego opakowania przez firmę dostarczającą oraz w przypadku obawy, że zawartość nie uszkodzonego opakowania jest uszkodzona zobowiązany jest do odmowy przyjęcia przesyłki lub reklamację usługi pocztowej/kurierskiej bezpośrednio u dostarczającego. Ponadto Kupujący zobowiązany jest niezwłoczne powiadomić o tym fakcie Sprzedającego wraz z kopią zgłoszenia i fotografiami dokumentującymi uszkodzenia. 

 

Reklamacje i zwroty.

 

1. Reklamacje towaru lub zgłoszenia odpowiedniego żądania można przesyłać drogą mailową

na adres: biuro@tyvo.pl lub listownie na adres Sprzedającego: 40-315 Katowice Al. Roździeńskiego 191.

2. Podstawą do rozpatrzenia reklamacji jest zwrot towaru  z dokumentem zakupu – paragonem fiskalnym lub fakturą oraz pisemną reklamacją opisującą rodzaj i okoliczności powstania usterki.

3. Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni.

O wyniku  postępowania reklamacyjnego Kupujący zostanie poinformowany pisemnie na adres podany w zgłoszeniu reklamacyjnym, lub w inny podany przez Kupującego sposób.

4. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny ( Dz. U. 2000 Nr 22,poz.271 z późniejszymi zmianami ), Kupującemu przysługuje prawo do zwrotu zakupionego towaru w ciągu 10 dni od dnia jego otrzymana bez podania przyczyn, poprzez złożenie Sprzedającemu stosownego oświadczenia na piśmie.

5. Zwrot zakupionego towaru na podstawie oświadczenia następuje na koszt Kupującego, na adres Sprzedającego podany w Regulaminie z zastrzeżeniem pkt. 6.

6. Zwrotowi nie podlegają produkty wykonywane na zamówienie ( klamki Mandelli i antaby Convex ) oraz podłogi i akcesoria Tarkett z wyjątkiem ich reklamacji.

7. Zwracany towar winien zostać przesłany wraz z dowodem zakupu – paragonem fiskalnym lub fakturą w stanie niezmienionym, w nieuszkodzonym opakowaniu i bez śladów użytkowania.

 

Ochrona danych osobowych

 

1. Sklep internetowy TYVO DESIGN gwarantuje ochronę danych osobowych przekazanych przez użytkowników i wykorzystywanie ich wyłącznie w celach związanych z należytą realizacją zamówienia i w ramach obowiązującego prawa. Zapewniamy także możliwość korekty lub usunięcia wprowadzonych danych. Ochrona danych odbywa się zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami.

2. Użytkownicy sklepu TYVO DESIGN wyrażają zgodę na wykorzystanie swoich danych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia oraz na przetwarzania danych w tym zakresie.

Użytkownicy sklepu TYVO DESIGN mogą wyrazić zgodę na wykorzystanie swoich danych w zakresie reklamowo-marketingowym poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia.

3. Wszyscy zarejestrowani użytkownicy serwisu, mają prawo do korekty swoich danych lub natychmiastowego usunięcia konta z naszej bazy, poprzez napisanie listu z prośbą o usunięcie wszelkich danych z naszej bazy pod adres: biuro@tyvo.pl.

4. Administratorem danych jest: Firma Tyvo Design Krzysztof Tywonek

5. Informacje przekazywane przez Kupujących są przechowywane i przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa.

6. Kupujący nie może wykorzystywać Sklepu dla dostarczania, publikowania i rozpowszechniania treści niezgodnych z prawem.

 

Postanowienia końcowe

 

1. Sklep TYVO DESIGN oświadcza, że zawartość strony www.tyvo.pl w szczególności: tekst, grafika, logo, zdjęcia, ikonki podlegają ochronie prawa polskiego i prawa międzynarodowego. Układ zawartości i treści na stronie www.tyvo.pl stanowi własność Tyvo Design i podlega ochronie prawa polskiego i międzynarodowego. Tyvo Design Krzysztof Tywonek nie wyraża zgody na wykorzystanie żadnego ze znaków towarowych, logo lub jakiejkolwiek innej informacji będącej jego własnością (ze szczególnym uwzględnieniem zdjęć, tekstu, wizualizacji strony lub jej formy).

2. Ceny towarów podane na stronie www.tyvo.pl mogą ulegać zmianie i obowiązują do odwołania lub do zmiany kolekcji.

3. Ceny produktów uwzględniają podatek VAT oraz inne podatki i cła.

4. Oferty promocyjne mogą być ograniczone czasowo lub ilościowo.

5. Niektóre towary mogą być dostępne z ograniczeniami czasowymi lub przejściowymi.

6. W sprawach nieuregulowanych stosuje się postanowienia Ustawy z 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2002 Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami) o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Ustawy z dn. 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U.2000 Nr 22, poz. 271 z późniejszymi zmianami)